Build back better, BBB, Rutte geeft toe: Hoekstra spreekt over The New Deal CDA en VVD van hetzelfde laken een pak.

Je gelooft het gewoon niet. Een jaar lang niet luisteren. Het land ligt in puin door de coronamaatregelen. En dan nu, vlak voor de verkiezingen, gaan draaien…n. De enige opzet is dat Rutte weer beloften gaat doen die hem in het zadel moeten houden om straks alle bezuinigingen weer door te voeren. CDA wil dat mensen in verzorgingstehuizen zelfs huur moeten gaan betalen terwijl de overheid die bewoners nu al 80% laat betalen van hun WAO en  pensioen aan het CAK.  Als de VVD zijn zin krijgt gaat in het 2e jaar van WW het percentage terug naar 65% Bij de CDA wordt zelfs het 2e jaar afgeschaft. WW uitgemolken { Nog meer dan de nu al 1.2 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven} Pensioenen  zijn uitgemolken, en straks zijn de WIA, IVA aan de beurt zodat in de Build Back Better, New Deal strategie toegewerkt kan worden naar een basisinkomen. Kiezen op VVD, CDA, GroenLinks, SGP, D66, CU, PvdA is zeker weten dat we eind van het jaar weer opgesloten in huis zitten terwijl Amerika in Florida en Californie bewijst dat vasthouden aan de modellen van RIVM Jaap van Dissel geen oplossing is voor de Britse variant want Covid is er allang niet meer. Ook is nog maar de vraag of een experimenteel gif dat nu door de EMA weer is goed gekeurd {AstraZeneca} uberhaupt gaat helpen tegen nieuwe varianten en er zweven er nu minimaal 150 in de lucht. EMA keurt AstraZeneca goed terwijl 10 andere landen in Europa de grens voor AstrZeneca hebben dicht gegooid. Het is een experimenteel kankergif dat een autoimmuunsysteem bij u veroorzaakt waardoor u in dde komende jaren alsnog zult sterven aan een lichte griep. influenza.

Waar ben je dan in Godsnaam mee bezig?

Maar het is veel erger


Bron: Artsen voor Waarheid


https://www.artsenvoorwaarheid.nl/documentatie voor bronnen en context-documentatie


Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

1 Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling ‘s-Hertogenbosch, 10 december 2020 Aan Mark Rutte in persoon, geboren te Den Haag op 14 februari 1967, alsmede in uw hoedanigheid van minister van Algemene Zaken. Het is onacceptabel wat er in ons land gebeurt onder het voorwendsel van COVID-19. Via deze weg en op basis van onderstaande onderbouwing stel ik u hierbij persoonlijk en ambtelijk aansprakelijk voor het door u leiding geven aan en uw betrokkenheid bij meervoudige misdaden tegen de menselijkheid. Bij deze verzoek ik u en zo nodig vorder ik hierbij van u, dat u per direct uw functie van minister van Algemene Zaken en volksvertegenwoordiger neerlegt, dan wel uw medeplichtigheid aan het plegen van meervoudige misdaden tegen mij en ons volk per direct staakt. Ik doe mijn dringend verzoek, dan wel mijn vordering aan u om mijzelf, mijn kinderen en het gehele Nederlandse volk in bescherming te nemen.

Geen van de onder uw leiding en eindverantwoordelijkheid ingevoerde corona maatregelen hebben een wetenschappelijke, medische, juridische en/of feitelijke basis. De maatregelen zijn bovendien nietig, dan wel onwettig omdat enig mandaat ontbreekt en ze allen in strijd zijn met de absolute en klassieke grondrechten, de fundamentele vrijheden van de mens en de onvervreemdbare universele rechten van de mens. U creëert bewust en intentioneel angst, stress en verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking op basis van constante propaganda.


U staat werkzame medicatie tegen het ‘covid-19’ ziektebeeld niet toe en laat protocollen en maatregelen toepassen die schadelijk zijn.

U laat ons volk potentieel schadelijke mondkapjes dragen met louter en exclusief gedragsbeïnvloeding als doel. Ik kan dit niet anders kwalificeren dan psychopathisch en misdadig. Zowel de mentale, de fysieke, de sociale als de economische gezondheid en positie van de mensen in dit land worden door de, onder uw leiding getroffen maatregelen, feitelijk vernietigd. Daar bent u persoonlijk en ambtelijk mede aansprakelijk voor en dit dient per direct te stoppen.

Build back better, BBB, Onderbouwing


Reeds sinds het begin van de door de WHO uitgeroepen corona crisis onthoudt u het Nederlandse volk op systematische wijze medisch feitelijke en wetenschappelijk relevante informatie. U negeert de door medisch en juridisch specialisten geschreven brandbrieven, burgerpetities en vele individuele en collectieve pogingen om u en uw mede volksvertegenwoordigers te informeren over de medisch wetenschappelijke context* (zie hieronder) waarin de corona maatregelen gezien en beoordeeld dienen te worden. U blijft uw wetenschappelijk ondeugdelijke en onrechtmatige beleid doorvoeren zonder het Nederlandse volk in te lichten over de schadelijkheid ervan.
In opdracht van een vreemde heerschappij en/of invloed intensiveert u zelfs de in basis onrechtmatige corona maatregelen en laat u deze via lagere organen uitvoeren en steeds dwingender en stringenter handhaven. * Medisch wetenschappelijke context:Het bij wet geregelde voorzorgsprincipe dient ter borging van de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen, onze kwetsbare ouderen en alle overige leden van onze bevolking. U verzaakt uw plicht dit voorzorgsprincipe toe te (laten) passen daar u in opdracht van een vreemde heerschappij de bevolking afstand van elkaar wilt laten houden, in toenemende mate potentieel schadelijkeniet-medische mondkapjes (niet CE gekeurde veiligheidsmiddelen) wilt laten dragen, onze handen ’stuk’ wilt laten wassen en ons wilt laten inenten met een experimenteel, en potentieel DNA modificerend ‘corona vaccin’

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

2 op basis van onrechtmatig als besmettingen gepresenteerde positieve RT-PCR uitslagen, terwijl u op de hoogte bent of zou moeten zijn van de volgende belangrijke medische feiten:1) Het Sars-Cov-2 virus, de vermeende verwekker van het Covid-19 ziektebeeld, is tot op heden niet geïsoleerd uit een menselijke patiënt (dood of levend). 2)De Koch Postulaten, ook wel de gouden standaard bij het identificeren van een besmettelijke infectieziekte zijn geheel niet doorlopen bij het bepalen van de oorzaak van het Covid-19 ziektebeeld. Het verband tussen ziektebeeld en ziekteverwekker is dus nog niet aangetoond.

3 De RT-PCR test zegt niets en kan niets zeggen over zgn. sars-cov-2 besmettingen of aantallen daarvan, daar:

a)Een RT-PCR test niet geschikt is als instrument om een infectie te detecteren daar zij in beginsel geen onderscheid maakt tussen een actieve dan wel een inactieve infectie.
b)De RT-PCR test positief kan uitslaan op de aanwezigheid van RNA afkomstig van diverse pathogenen, viraal of bacterieel en/of van menseigen RNA (Chromosoom 8; bron WHO). Een positieve RT-PCR uitslag kan daarmee het resultaat zijn van een drie maanden geleden doorlopen bacteriële of andere dan Sars-Cov-2 virale infectie.
c)Het huidige aantal amplificatie cycli (tot wel 40-45) van het geteste RNA materiaal ver boven de wetenschappelijk relevante grens van 25-29 cycli ligt waardoor tot 94% vals positieve testen worden gecreëerd. De rest is vals negatief (zie 1 en 2). Bron: Drosten RT-PCR retraction paper van moleculair geneticus Peter Borger e.a. 4)
4 Het klinische beeld in deze is – zeker bij een niet geïdentificeerde ziekteverwekker van het ‘Covid-19’ ziektebeeld – van veel groter belang. Diverse artsen uit de frontlinie maken melding van een ziektebeeld dat overeenkomt met symptomen zoals we die zien bij hoogteziekte, wat geen initiële longaandoening is maar een gebrek aan zuurstoftransport door het lichaam wat resulteert in vochtophoping in de longen. Actieve beademing in deze is schadelijk en potentieel levensbedreigend. Daarnaast blijkt uit covid-19- autopsies uit Italië, Portugal en Ierland dat in de aderen van overleden patiënten verhoogde aantallen bloedstolsels aanwezig waren. Een beeld dat niet goed te plaatsen is bij het klinische beeld van een virale infectie.
5 Het sars-cov-2 virus staat ten onrechte in groep A en B besmettelijke infectieziekten. Daarmee wordt het vermeende sars-cov-2 even dodelijk geacht als Ebola (met een IFR tot wel 50%) terwijl prof. Dr. John P.A. Ioannidis op 16 oktober 2020 via het publicatiekanaal van de WHO het rapport van zijn wereldwijde onderzoek heeft gepubliceerd met de conclusie dat de IFR (de sterftekans)voor het vermeende sars-cov-2 virus 0,05% betreft voor personen tot 70 jaar en 0,23% voor de gemiddelde populatie. Dit betekent dat de gemiddelde overlevingskans 99,77% is. Overigens is het feit dat corona aan groep A is toegevoegd de reden dat Nederland gebonden is zich, door een wetswijziging binnen de Wet Publieke Gezondheid in 2008, onder het – huidig onrechtmatige – mandaat van de WHO te scharen.

6 Wetenschappelijk onderzoek en nationale en internationale statistiek laten zien dat er geen correlatie is tussen positieve testuitslagen en de ziekenhuiscijfers/sterftecijfers. Mortuaria in Europa rapporteren daarbij een 20% lagere mortaliteit en de cijfers van het RIVM laten zien dat er geen sprake is van oversterfte.
7 Wereldwijd onderzoek en klinische studies naar de (preventieve) werking van HCQ in combinatie met zink in de juiste dosering blijkt zeer effectief en veilig toe te passen en draagt bij aan het voorkomen van ziekenhuisopname van patiënten. Terwijl uw regering vaart op een inmiddels weer ingetrokken fraudulent onderzoek (gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet) waarin zink niet werd toegevoegd aan het behandelprotocol en schadelijk hoge doseringen werden gebruikt in een te late fase van het ziektebeeld.
8) Het dragen van mondkapjes leidt tot een verhoging van CO2 in het bloed. Dit kan een verregaande invloed hebben op de pH met hypoventilatie tot gevolg. Tevens kunnen in de longen, het lichaam en mond bacteriële en schimmelinfecties ontstaan door langdurig (en onjuist) gebruik van mondkapjes. CO2 ophoping en O2 tekort kan leiden tot neurologische schade in de hersenen met symptomen als duizeligheid, hoofdpijn in milde vorm en coma en zelfs de dood in ernstige gevallen. In het bijzonder bij kinderen, jong volwassenen, bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen.
9 Daarnaast leidt het dragen van mondkapjes tot een stoornis in de sociaal-emotionele ontwikkeling van babies, (jonge) kinderen en jong volwassenen daar de werking van spiegelneurononen verhinderd wordt omdat gezichtsuitdrukkingen niet langer zichtbaar zijn vanwege het dragen van mondkapjes.

10 Door de genetisch modificerende aard van het door u gepropageerde m-RNA ‘corona’ inentingsserum kan het DNA van de geïnjecteerde personen voor altijd en op onvoorspelbare wijze genetisch worden ‘aangepast’. Deze genetische wijziging van ons DNA kan mogelijk over generaties doorgegeven worden. Een dergelijk vaccin is nog nooit eerder gemaakt. Toch acht u het niet nodig om dierproeven vooraf te laten gaan aan proeven met mensen en vindt u het niet nodig om studie te laten doen naar lange termijn effecten van het vaccin. Terwijl inmiddels bekend is dat het vaccin nu al minimaal 20 ernstige (bij)werkingen laat zien (bron: FDA). Bij een deel van de personen die het vaccin reeds toegediend kregen zijn ernstige (bij)werkingen opgetreden zoals ontsteking aan het ruggenmerg, gezichtsverlammingen en zelfs de dood.
11 Vanuit het voorzorgsbeginsel dient u en uw regering rekening te houden met de proportionaliteit van de door u ingestelde corona maatregelen. Dit is niet gebeurt en gebeurt nog steeds niet terwijl het evident en onomstotelijk is dat er veel meer levensjaren van burgers verloren zullen gaan dan er gered worden, door:
a Uitgestelde medische behandelingen van reguliere patiënten. Urgente operaties worden vooruitgeschoven en kritieke diagnoses worden gemist. Alleen al vanwege de ‘eerste golf’ waren het er meer dan 700.000.

b De psychische en fysieke schade die optreedt vanwege de door corona maatregelen veroorzaakte faillissementen en verlies van banen. De enorme stress die dit met zich meebrengt voor duizenden landgenoten leidt onherroepelijk tot een verminderde weerstand zowel fysiek als mentaal en resulteert in echtscheidingen, zelfmoorden, huiselijk geweld en mishandelingen.

c De vereenzaming Men kan zich derhalve terdege afvragen waarom u zo sterk inzet op het laten inenten van de gehele bevolking. Bovenstaande maakt tevens duidelijk dat er geen sprake kan zijn van ́informed consent ́ van zowel de arts dan wel de toediener van de inenting als de ontvanger ervan, waarbij beiden deugdelijk geïnformeerd zijn omtrent de voordelen en de mogelijke risico’s en gevolgen van de inenting.

Ik stel u hiervoor persoonlijk aansprakelijk als mens en in uw rol van hoogste ambtelijke verantwoordelijke voor alle corona maatregelen. U verzaakt de bevolking en de artsen die de inentingen zullen moeten toedienen namelijk te (laten) informeren over de daadwerkelijke aard, het nut, de werking, de exacte samenstelling, de risico’s en de mogelijke gevolgen van het experimentele en potentieel uiterst gevaarlijke corona m-RNA vaccin.

12 Zeker met de huidige kennis over mogelijke ernstige bijwerkingen. Onder uw toeziend oog en uitvoerende leiding worden artsen derhalve verhinderd een werkelijk informed consent toe te kunnen passen en te acteren naar de door hen afgelegde Eed van Hippocrates,waarin ze beloofd hebben niet meer schade dan goed te zullen toebrengen. Ze zijn immers zelf niet op de hoogte van de grote risico’s en de mogelijke gevolgen van het toedienen van het corona vaccin.
U verzaakt het Nederlandse volk voorts deugdelijk inhoudelijk voor te lichten, op zo’n manier dat de relevantie en de implicaties duidelijk worden m.b.t.: Het feit dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de genomen corona maatregelen

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden 

13 Het feit dat het sars-cov-2/corona vaccin die naam feitelijk niet kan dragen daar de pathogeen niet geïdentificeerd is uit een patiënt en de Koch postulaten niet zijn doorlopen. Zie pag. 2 nummers 1) en 2). De informatie over de RNA sequentie komt uit een database en is van sars-mers.
14 Het feit dat de met het corona m-RNA vaccin geïnjecteerde persoon volgens de huidige patentwetgeving juridisch zijn lichaam mogelijk in eigendom zal hebben overgedragen aan de patenthouder van de in het serum aanwezige Lipid Nanoparticles. De U.B.O. (eigenaar) van het patent is Microsoft Technology Licensing, LLC.
15 Het feit dat het hoofd van Pfizer Research, Dr. M. Yeadon, onlangs aankondigde dat het corona mRNA vaccin steriliserend voor vrouwen kan zijn. Dr. W. Wodarg en Dr. M. Yeadon hebben vervolgens op 2 december jl. hun claim ingediend bij het Europese Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam om de veiligheid van het zgn. mRNA corona vaccin te laten onderzoeken.
16 Het feit dat de uitbraak van de zgn. sars-cov-2 pandemie reeds in 2017 is voorbereid. Sars-cov-2 RT-PCR testen werden reeds in 2017 verkocht. De vraag die zich derhalve opdringt betreft dan ook waar deze test op gestoeld was daar dit ‘killer’ virus een in 2019 nieuw ontdekt virus zou betreffen, welke dus tot op heden niet is geïdentificeerd in een menselijke patiënt. Het patent van de RT-PCR COVID-19 testkit is in 2015 geregistreerd op naam van Richard A. Rothschild.
17 Het feit dat aan het corona inentingsserum Lipid nanoparticle (LNP) is toegevoegd, welke op 20 juni 2019 is gepatenteerd door Microsoft Technology Licensing, LLC en op 26 maart 2020 is gepubliceerd met patentnummer WO/2020/060606. U verzaakt het volk daarbij te informeren dat door het toegevoegde vet (Lipid) de nanoparticle (LNP) in de hersenen van de geïnjecteerde persoon kan doordringen en deze LNP in staat kan zijn de lichamelijke activiteit van de geïnjecteerde op afstand door een instantie of de overheid, te monitoren, te controleren en te koppelen aan digitale systemen mogelijk gemaakt middels het in sneltempo door telecom bedrijven opgebouwde5G netwerk binnen Nederland (en daarbuiten).

Build back better, BBB


Tevens kan het nano-partikel op afstand chemicaliën afgeven in het lichaam. Bron: Roadmap 5G European Commission en beschrijving patent Bill Gates WO/2020/060606. Ondanks uw kennis en wetenschap over de potentieel gevaarlijke, wellicht dodelijke, dan wel zwaar lichamelijk letsel veroorzakende inhoud van het inentingsserum verzaakt u dus zowel het voorzorgsprincipe toe te (laten) passen als de voorwaarden voor een informed consent te (laten) scheppen.
U maakt misbruik van uw positie als gezaghebbend volksvertegenwoordiger – waarin het volk vertrouwen zou moeten kunnen hebben – door het propaganderen van het ‘corona vaccin’, waarbij u het inenten van het Nederlandse volk als enige mogelijkheid biedt om uit de mede door u gecreëerde Covid-19 crisis te kunnen komen.
U stelt de Nederlandse bevolking derhalve ongeïnformeerd bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s, met mogelijk de dood, dan wel zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.
Tevens stelt u het volk ongeïnformeerd bloot aan ernstige schending van het recht op privacy, van persoonlijke vrijheid en van zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dit zijn ambtsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Alsof dit nog niet genoeg is worden diegenen die deze risico’s terecht willen vermijden onder uw leiding en toeziend oog door de reguliere media kanalen geridiculiseerd en gestigmatiseerd waardoor zij, door gecreëerde stigmatisering en groepsdruk, de mond worden gesnoerd.
U maakt het de mensen die de uiterst belangrijke rol op zich willen nemen om het volk wèl over de waarheid te informeren – de rol die u zowel persoonlijk als ambtelijk verzaakt – daarmee onmogelijk deze te vervullen (in zichzelf een ambtsmisdrijf).
U heeft bovendien begin dit jaar wettelijke kaders geschapen om kritische burgers eenvoudiger psychiatrisch ziek te kunnen laten verklaren binnen de wet VGGZ (misbruik van positie, in zichzelf een ambtsmisdrijf). Men kan een treffende overeenkomst waarnemen met de periode 1935 – 1940 in Duitsland.
U spendeert onrechtmatig en zonder enig mandaat daartoe ons belastinggeld aan allerhande coronamaatregelen en ‘vaccins’, zonder te voldoen aan terecht ingediende WOB verzoeken.
Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden verklaren (overtreding van de aanbestedingswet).

U hebt daar bewust, willens en wetens uw medewerking aan verleend. De burger draagt alle risico’s: fysiek en financieel Mochten er vervolgens in de toekomst door de overheid letselschadevergoedingen aan slachtoffers of nabestaanden van gevaccineerden worden toegekend, zal dit met overheidsgelden betaald worden. Het Nederlandse volk als belastingbetaler betaalt derhalve eerst zelf voor een potentieel levensgevaarlijk ‘vaccin’ en daarna ook nog eens voor eventuele ernstige letselschade met mogelijke dood tot gevolg. Dit alles terwijl met uw medeweten en goedkeuring de farmaceutische bedrijven die deze ‘vaccins’ leveren (en allen uiteindelijk en exclusief gecontroleerd worden door Bill Gates) niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor door het vaccin veroorzaakte gezondheidsschade daar zij een positie van immuniteit (hoe toepasselijk) hebben verworven.
U tracht ons volk kortom te overtuigen dat massa-vaccinatie met een potentieel levensgevaarlijk genetisch modificerend ‘vaccin’ (waarvoor geen informed consent kan worden gegeven) nodig is voor een tot op heden nog niet in een menselijke patiënt gedetecteerd Sars-cov-2 virus waarover van vermeende besmettingen wordt gesproken op basis van een totaal voor dit doel ongeschikte RT-PCR test en laat alle noodzakelijke veiligheidsprotocollen zonder transparantie en werkelijke belangenafweging vervallen. Op basis van alle bovenstaande informatie en de door u willens en wetens genoemde zogenaamde ‘besmettings’ aantallen kunt u niet langer stellen dat er in ons land sprake is van een gezondheids- en/of een capaciteits-crisis. Een ‘besmetting’ is op basis van bovenstaande in dit geval immers een juridisch en medisch foutieve term.

De door u afgekondigde maatregelen kunnen op geen enkele wettelijke of feitelijke basis worden gelegitimeerd.De grond ontbreekt voor alle in ons land genomen corona maatregelen, inclusief de mede door u geplande volks-inentingscampagne. Er is daarentegen in ons land wel degelijk een urgente gezondheidscrisis, een sociale crisis, een culturele crisis en een economische crisis als gevolg van de corona-maatregelen die u persoonlijk en in uw rol als volksvertegenwoordiger onrechtmatig, bewust, willens en wetens aan ons volk opdringt en door uw collega minister van justitie de heer Grapperhaus met zijn inmiddels oneigenlijke geweldsmonopolie laat handhaven.
 Met uw onrechtmatige en misleidende berichten die een correlatie insinueren tussen ‘positieve’ RT-PCR testuitslagen en een reële gezondheidsdreiging, misleidt u het Nederlandse volk. In de persconferenties, en overige overheidsuitingen worden NLP en hypnose technieken gebruikt.

U kijkt toe hoe de reguliere mediakanalen de berichten van de overheid dan wel het OMT eenzijdig overnemen en blijven propaganderen terwijl ze nauwelijks, dan wel geen enkele ruimte bieden aan kritische geluiden uit het wetenschappelijk veld.
U kijkt toe hoe en staat toe dat de (sociale) media platformen bewust ernstige censuur toepassen op medici, juristen, wetenschappers en burgers die de feiten en de realiteit naar het volk proberen te communiceren. Kritische, weldenkende, goedgeïnformeerde mensen, die de werkelijkheid willen tonen, worden mede door uw toedoen (door het misleide deel van onze bevolking) als een dreiging voor de volksgezondheid en als asociaal gezien. Zij worden door u en uw kabinet politiek en maatschappelijk gediscrimineerd, gestigmatiseerd, als asociaal en als gevaarlijk bestempeld. De verdeeldheid en de agressie in de maatschappij neemt hierdoor toe. Ook het politiegeweld neemt toe door uw onrechtmatig en misdadig beleid.
U bent mede aansprakelijk voor de wijze waarop bewust en systematisch een ernstige mate van angst en massapsychose wordt gecreëerd onder de bevolking. Het volk wordt feitelijk tegen elkaar opgezet en hiermee is er sprake van het bewust toebrengen van ernstig leed, foltering en mishandeling van het volk, door u als mens en in uw rol als volksvertegenwoordiger waarin het volk vertrouwen zou moeten kunnen hebben (art. 83 a Wetboek van Strafrecht: terrorisme). U pleegt hiermee hoogverraad jegens ons volk.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

U in persoon en als minister, uw regering en de door u aangewezen beleidsmakers stellen nota bene zelf dat het dragen van een mondmasker geen medische grond noch nut heeft en dat het een instrument is tot gedragsbeïnvloeding. Dat maakt de door u onrechtmatig opgelegde maatregel een instrument tot foltering en psychische mishandeling van het Nederlandse volk. Hierbij stel ik u tevens persoonlijk verantwoordelijk voor alle materiële en immateriële schade die ons land en al haar individuele burgers, waaronder ondergetekende, lijden en nog zullen lijden als gevolg van uw onrechtmatig en strafbare handelen jegens onze burgers in het algemeen, inclusief jegens ondergetekende(n).
De materiële en immateriële schade dient op enig moment – na een gerechtelijke behandeling – op te worden gemaakt bij staat en te worden vereffend volgens de wet. Mensen verliezen massaal hun banen en/of bedrijven als gevolg van de door u ingestelde corona maatregelen, wat zorgt voor gigantische emotionele en economische schade met een bijhorende toename in aantallen depressies, echtscheidingen, huiselijk geweld, zelfmoorden en ziektebeelden op de lange termijn. De door u gecreëerde angst verdeelt en ontwricht de samenleving op werkelijk alle mogelijke manieren.

U drijft het volk tot waanvoorstellingen en noemt dit ‘het nieuwe normaal’. Hiernaast verzaakt u uw plicht het voorzorgsprincipe toe te (laten) passen daar u het volk bloot laat stellen aan de door 3G, 4G en 5G technologie geproduceerde elektromagnetische velden, terwijl u weet of zou moeten weten dat:18) Er onderzoek noch bewijs is dat deze technologie veilig is voor mens en dier.

Willens en wetens beroept u zich op de blootstellinglimieten opgesteld door the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection(ICNIRP) terwijl u ervan op de hoogte bent of zou moeten zijn dat het ICNIRP hierbij alleen thermische effecten van de elektromagnetische velden betrekt en biologische effecten structureel buiten beschouwing laat. Dit terwijl velerlei intensieve en langdurige gerenommeerde wetenschappelijke onderzoeken (bron: het Bio-initiative report en het onderzoek van het NTI, USA) wel degelijk reële gezondheidsgevaren laten zien.

U stelt de Nederlandse bevolking middels het toestaan van de uitrol van 5G in Nederland bloot aan elektromagnetische straling die bewezen zeer schadelijk kan zijn. In het bijzonder voor kinderen, kwetsbare ouderen en zieken.

De aangetoonde biologische effecten variëren van duizeligheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen tot infertiliteit, Alzheimer en de ontwikkeling van tumoren om er maar een paar te noemen.
19 Daarbij verzaakt u ook rekening te houden met, onderzoek te doen naar en te communiceren over het feit dat de specifieke 5G frequentie van 60 ghz ervoor zorgt dat de eigenschappen van zuurstofmoleculen in de lucht wijzigen. De rotatiespin van de zuurstofmoleculen verandert wat er toe kan leiden dat de zuurstofmoleculen niet langer in staat zijn te hechten aan de hemoglobine proteïnen op onze rode bloedlichaampjes. Wanneer dat het geval is zal verminderd zuurstoftransport door het lichaam plaatsvinden. Ook verandert de elektrische lading van de celranden van onze bloedlichaampjes, onder invloed van elektromagnetische velden, wat maakt dat de oppervlaktestructuur van de cellen niet langer glad en rond is maar een ‘golvend’ patroon laat zien en ervoor zorgt dat rode bloedlichaampjes aan elkaar gaan kleven. Dit maakt punt 4) pag. 2 des te relevanter. De geplande oneigenlijke uitlevering van ons land aan een vreemde heerschappij.
Gedurende decennia (zeker 50 jaar) zijn macht en de beslissingsbevoegdheid op alle terreinen binnen onze parlementaire democratische natiestaat, heimelijk en ondemocratisch – zonder enige parlementaire verantwoording, noch middels genuanceerde informatie aan ons volk, waaraan u en uw collega volksvertegenwoordigers dienstbaar dienen te zijn – overgedragen aan vreemde heerschappij zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties, de WHO, het World Economic Forum, het IMF en de Wereldbank. U voert hiermee feitelijk de opdrachten en orders uit van deze instellingen onder de uiteindelijke leiding van Klaus Schwab.

Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden


U heeft noch het recht noch het mandaat om – zonder informed consent van het Nederlandse volk – uw medewerking te verlenen aan een vreemde heerschappij, die als enig doel heeft het laten uiteenvallen van onze soevereine natiestaat, deze over te dragen aan een internationale wereld orde, geleid door ondemocratische entiteiten en/of particuliere bedrijven en (vermogende) individuen.
U heeft noch het recht noch het mandaat om onder het voorwendsel van meervoudig gecreëerde en gepropageerde crisissen, uw medewerking te verlenen aan het installeren van een nieuwe wereld orde middels de door het World Economic Forum geplande ‘Great Reset’welke ons beoogt te leiden naar een communistisch en fascistisch toekomstscenario waarinprivé eigendom, zelfbeschikking over onze eigen lichamen en privacy niet langer bestaan. Of zoals Klaus Schwab zijnde de oprichter in 1970 van het World Economic Forum te Davos het stelt: “You will have no posessions, no privacy and you will love it”. U werkt mee aan een georganiseerde poging middels de door u en uw globalistische medestanders geuite ‘Build Back Better’ campagne een nieuwe globalistische maatschappij te bouwen na zelf toegebrachte chaos.
Het boek Covid-19: The Great Reset (ISBN 97829406311124) geschreven door uw feitelijk indirecte opdrachtgever de heer Klaus Schwab komt namelijk in een ander licht te staan met de kennis en de wetenschap van het door de Rockefeller Foundation in mei 2010 opgestelde ‘Lock Step’ plan welke is opgetekend in haar rapport ‘Scenarios for the Future of technology and International Development’. Hierin wordt een Coronavirus-like pandemie gesimuleerd om deze over te laten gaan in een wereld van strakke top-down overheidscontrole en autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en het toenemend terugdringen van de rechten van burgers. Uw opdrachtgevers streven naar ‘modern marxisme’. Daar heeft het Nederlandse volk niet voor gestemd. Het is ook tijd dat ons volk breed kennis neemt van het in oktober 2019 in New York gehouden:
‘Event 201’, georganiseerd door uw opdrachtgevers het World Economic Forum, de Bill en Melinda Gates Foundation, het farmaceutisch concern Johnson & Johnson en het John Hopkins Institute (Rockefeller Foundation), waarbij de huidige corona crisis werd gesimuleerd en aan de hand waarvan u bent geïnstrueerd op welke wijze een paar maanden later te reageren.
Dit beleid wordt thans door u en uw ondergeschikten, in opdracht van de WHO en het WEC over het Nederlandse volk uitgerold. De omvang van uw aandeel in de misleiding van het Nederlandse volk is grotesk en misdadig. Het mechanisme waarmee u en de politiek de verantwoordelijkheid voor de door de onrechtmatige corona maatregelen veroorzaakte schade ontwijkt, is dat de verantwoordelijkheid steeds wordt afgewenteld op de mensen op het laagste niveau van de hiërarchie dan wel de adviesraden en geheime comités.
U verschuilt zich zelfs achter het gecreëerde idee dat onze bevolking – na maanden van misinformatie – zelf vraagt om de strikte maatregelen. Maar wat gebeurt er als mensen in soevereiniteit zichzelf machtigen en niet langer de verantwoordelijkheid aanvaarden voor een beleid waarbij strafbare politieke bevelen dan wel opdrachten van niet democratische criminele instanties uitvoeren? Dan zijn de uitvoerende politici, ambtenaren en alle gelieerde personen privé en ambtelijk aansprakelijk en strafbaar wegens misbruik van gezag en positie. In dat geval is sprake van onder meer ambtsmisdrijf en alle betrokkenen dienen daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd. Ook als zij zich hebben laten adviseren door ontelbare commissies. Er is geen immuniteit onder het universele natuurrecht voor een misdaad tegen de menselijkheid.
Ook het Neurenberg tribunaal van 20 november 1945 – 1 oktober 1946, waarbij dergelijke personen zijn berecht en bestraft, is daarover duidelijk geweest. “Wir haben es nicht gewusst“ is niet als een verweer aanvaard.
Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

De absolute waarheid dwingt u tot het beëindigen van de huidige onderdrukking en vrijwillige slavernij van onze misleide en nietsvermoedende medemensen en tot het respecteren van de inherente en fundamentele menselijke vrijheid. Het universele, natuurlijke recht is het geheel van alle geldige wettelijke proposities die inherent zijn aan het bestaan en die aan de mens worden gegeven bij de geboorte. Dit onvervreemdbare recht staat boven welke juridische – door mensen bedachte – constructen dan ook. De universele, natuurlijke rechten van ieder mens zijn het recht op de integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking daarover, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging, het recht op informatie, het recht op privacy, het recht op een persoonlijke levenssfeer, het recht op vrijheid van reizen en het recht op vrijheid van geloof.
Daarbij is het de taak en de verplichting van de regering, en in het bijzonder van u in uw rol als meest prominente volksvertegenwoordiger, om deze onvervreemdbare rechten te allen tijde te koesteren en te beschermen!
U hebt aangetoond bewust, willens en wetens een vreemde heerschappij te dienen en niet het Nederlandse volk. Het Faillissement van de Nederlandse rechtsstaat door uw toedoen. Aangezien het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en onze grondwet als basis van ons rechtssysteem sinds het begin van de corona crisis niet meer door u, noch door de Staten Generaal gerespecteerd wordt, is het systeem van de rechtsstaat in Nederland officieel door u failliet verklaard. Er is geen sprake meer van het grondwettelijk feit, mocht dit een bestaansrecht hebben, dat de Staten Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. Het mandaat jegens het gehele Nederlandse volk daarvoor is onder de mede door u gecreëerde huidige onrechtmatige en criminele omstandigheden in mijn opinie komen te ontvallen.
De rechtsstaat behoort ons volk juist te beschermen tegen gijzeling, foltering en psychische mishandeling. Onder uw ministerieel gezag is de beschermende rol van de rechtsstaat ten opzichte van het Nederlandse volk feitelijk en grondwettelijk tot een einde gekomen. Het faillissement van het systeem van de parlementaire rechtsstaat houdt het onvermogen van een rechtssysteem in om gerechtigheid te creëren voor degenen die onder de wet vallen. U als persoon, uw kabinet, de Staten Generaal hebben als gevolg van uw onrechtmatig handelen derhalve hun mandaat in hun hoedanigheid van dienaren van het volk verloren.
Alle door u en uw ambtenaren, dan wel semi-ambtenaren/bestuurders die direct, dan wel indirect door u worden aangestuurd gepleegde rechtshandelingen zijn nietig dan wel door het volk als vernietigbaar te achten. Het systeem van de rechtsstaat behoort in de hierboven beschreven situatie per direct onder curatele te worden gezet. Ik verzoek u en zo nodig vorder ik van u, de regering met onmiddellijke ingang te laten ontbinden en het bestuur van ons land over te dragen aan het volk. U hebt in strijd gehandeld met de plichten die door uw ambt aan u zijn opgelegd en die middels de door u afgelegde eed van u kunnen worden afgedwongen. U pleegt daarbij een ambtsmisdrijf en u dient daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd.

Daarbij pleegt u misdrijven tegen de veiligheid van de staat, waarvoor u een levenslange gevangenisstraf riskeert.U handelt in strijd met onder meer:-art. 83 a Wetboek van Strafrecht. Terrorisme: hij die bewust en systematisch vrees aanwakkert en tegen de veiligheid van de staat in handelt; -art. 93 Wetboek van Strafrecht. Uw handelen heeft namelijk het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;
Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden -art. 96 lid 1 Wetboek van Strafrecht.

U spant samen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen; -art. 96 lid 2 sub 1°, 2°, 5° Wetboek van Strafrecht. U handelt met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen, e.v.; -art. 97 lid 1 Wetboek van Strafrecht.
U bent met een buitenlandse mogendheid in verbinding getreden, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen. -Art. 97 lid 2 Wetboek van Strafrecht.
U pleegt allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1. U pleegt hoogverraad jegens uw eigen volk. Fundamentele rechten en vrijheden kunnen alleen worden onttrokken aan de juridische rechtspersoon die in het systeem is geregistreerd als vertegenwoordiger van het individu, maar nooit aan levende mensen van vlees en bloed, wiens rechten verankerd zijn in het universele natuurrecht. In tijden van een faillissement van het systeem van de rechtsstaat hoeft de consensus over het afschaffen van onze fundamentele rechten en vrijheden slechts te worden ingetrokken, daar de menselijke vrijheid fundamenteel is gegarandeerd onder het universele natuurlijke recht.
Ik trek mijn consensus hierbij dan ook officieel in. Ik ben van nature soeverein. Mijn menselijke waardigheid is onschendbaar. U maakt zich schuldig aan genocide, een van de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid.
U handelt daarbij in strijd met de volgende (internationale) bepalingen opgesteld ter bescherming van de Rechten van de Mens en haar Fundamentele vrijheden:
-The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris 09-12-1948). In het bijzonder, doch niet uitputtend art. II en art. III;

-The Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (New York 10-12-1984). In het bijzonder, doch niet uitputtend art. 1, art. 2, art. 12 en art. 16;

-International Convenant on Civil and Political Rights (New York 16-12-1966). In het bijzonder, doch niet uitputtend art. 4 lid 3, art. 5, art. 6 lid 1, art. 7, art. 9 lid 1 en art. 18.

-Convention of the Rights of the Child (New York 20-11-1989). In het bijzonder, doch niet uitputtend art. 3 lid 1, art. 6, art. 9, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19 lid 1, art. 23, art. 24, art. 25, art. 28, art. 29, art. 31, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 en art. 39.

-Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome 4-11-1950). In het bijzonder, doch niet uitputtend art. 2, art. 3, art. 4 lid 1, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 17 en art. 18.

-De Nederlandse Grondwet. In het bijzonder, doch niet uitputtend art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15 lid 1, art. 16, art. 19 lid 1, art. 20 lid 1, art. 21 en art. 22 lid 1.

U handelt bovendien in strijd met de absolute waarheid welke ten grondslag ligt aan onze aangeboren vrijheid. Dit universele, natuurlijke recht is het hoogste recht welke de onvervreemdbare rechten van de mens en haar fundamentele vrijheden – verkregen door geboorte – beschermt. Het gaat voor en staat boven elk door mensen gemaakt rechtssysteem en dient ter correctie voor elk machtsmisbruik wanneer onrecht valselijk als recht gehandhaafd wordt. Het corrigeert alle totalitaire systemen, zo ook het huidige dictatoriale systeem hetgeen door u in opdracht van een vreemde heerschappij wordt ingevoerd. Hierbij verklaar ik officieel de medische, de juridische, de economische en de sociale corona crisis voorbij.
Ik nodig u uit om samen met mijzelf en andere experts in hun vakgebied de realiteit van de corona crisis via alle media met het Nederlandse volk te delen en verdere schade te voorkomen. Aanvaard deze brief als uitnodiging meneer Mark Rutte, als mens en als vermeende vertegenwoordiger van alle Nederlanders, om thans aan de kant van de mensheid te komen staan.
Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden

Ik wens dat vanaf nu gewerkt wordt aan een rechtvaardige, juridische en vreedzame oplossing voor de door de vreemde heerschappij vanaf medio januari 2020 gecreëerde crisis en chaos op alle niveaus. In het geval van een afwijzing van een vreedzame resolutie, bent u, evenals alle verantwoordelijke politici, ambtenaren en beleidsmakers, vanaf heden zowel privé als ambtelijk ook aansprakelijk voor de vanaf heden gerekend aanvullende fysieke, emotionele, economische materiële en immateriële schade geleden door alle leden van het Nederlandse volk.

Dit alles als gevolg van het bewust, willens en wetens, voortzetten van uw onrechtmatige beleid en de corona maatregelen. U zult zich voor dat geval op enig moment ten overstaan van een (inter)nationaal tribunaal ook voor deze aanvullende periode moeten verantwoorden en de gevolgen daarvan moeten ondergaan.
Met welgemeende groet, Dr. Elke F. de Klerk (arts) ’s-Hertogenbosch
P.S. Ik vertegenwoordig in deze tevens graag het Nederlandse volk daar naar mijn mening geen weldenkend en vrij mens – indien hij/zij voldoende door u zou zijn geïnformeerd – vrijwillig als een genetisch aangepast en gecontroleerde mens wil leven en sterven. Deze keuze dan wel beslissing ligt niet bij u noch bij uw medestanders van een geplande opnieuw ingerichte transhumanistische controlemaatschappij.
N.B. zie https://www.artsenvoorwaarheid.nl/documentatie voor bronnen en context-documentatie

Build back better, BBB

Volg ons via het niet-gecensureerde platform vriendenplek HIER  https://vriendenplek.nl/register?ref=DeZeWeekEU

 
Lees verder op http://terugnaarbeter.nl

We gebruiken het volgende: Vit D3 500 mg  1 x per dag. Vit C 2 g / dag, zink 30 mg /1 x dag, NAC 600 mg x 2 / dag, Quercetine  1 x dag.

Lees verder op http://dezeweek.eu Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/forzanieuws Volg ons op Twitter: https://twitter.com/dezeweekeu Volg ons op Instagram: https://www.instagram.com/nieuwswereld Volg ons op Telegram: Dezeweek.eu staat voor rapportage buiten de mainstream.

We laten zien en schrijven wat anders wordt verborgen of weggelaten

apeldoorn.media@gmail.com

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *